Al jaren de partner van

Over Damsteegt waterwerken

CO₂-Prestatieladder

De wereld is in beweging. Dit is niet alleen te zien in de verandering van het klimaat, maar ook in de visie van de samenleving over hoe we horen te leven. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO₂-uitstoot. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te nemen. Dat wij actief met deze ambitie bezig zijn, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie.

Intern benutten wij maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteden wij proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 5 op de CO₂-prestatieladder.

Om concreet en aantoonbaar te maken dat Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. zich inspant om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, richten wij ons op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: Toename van CO₂-gas in atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. Het reduceren van CO₂ begint bij inzicht.

Daarom berekenen wij (half)jaarlijks onze CO₂-footprint:

Beleidsverklaring

We focussen ons op het beperken van CO₂-uitstoot. Wij zijn ervan overtuigd dat we een verschil kunnen maken door een actief CO₂-reductiebeleid te voeren. Hiermee hopen wij ook andere bedrijven uit onze branche te stimuleren om actief te werken aan CO₂-reductie:

Energiemanagement actieplan

Naar aanleiding van de CO₂-footprint berekening van 2016 hebben wij ambitieuze CO₂-reductiedoelstellingen opgesteld:

Keteninitiatief ‘Duurzaam Collectief’

Het terugbrengen van CO₂-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering, ook zien wij het thema ‘duurzaamheid’ steeds vaker bij opdrachtgevers terugkomen. Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO₂-reducerende maatregelen getroffen worden.

Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan een dergelijk sector- en keteninitiatief en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.

Klik hier om onze pagina op de SKAO- website te bekijken.

Ketenanalyse 'Hout'

Naast het reduceren van CO₂ in onze eigen organisatie, wil Aannemersbedrijf Damsteegt Holding B.V. ook bijdragen aan CO₂-reductie in de keten/sector waarin wij opereren (scope 3 emissies). Enerzijds om gestructureerd te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare) aanbestedingen.

Wij krijgen inzichtelijk (in scope 3) welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die we uitvoeren maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van ons bedrijf zijn, noch beheerd worden door ons bedrijf. Voorbeelden zijn: emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.

Kennismaken